Professionele IP-camera's Productshop

Professionele IP-camera's Toepassingen & Oplossingen

Professionele IP-camera's Live Viewing Software

Installatie & Ondersteuning


HOMEPAGE SiteCam Webcam Hosting Persoonlijk Advies Rent-A-Cam Support Inloggen Wederverkopers Contact
Produkten
 Axis Companion Line


 Beweegbare Camera's 


 Vaste binnencamera's


 Vaste buitencamera's


 Speciale Camera's


 Toegangscontrole


 Speciale Producten


 Audio / Camera's


 Thermal Camera's


 Behuizingen en masten 


 Complete oplossingen


 Software 


 SpyCam


 Videoservers


 Opslag / NAS


 Draadloos 


 GPRS/UMTS/HSDPA


 Bekabeling + toebehoren


 Switches / PoE


 Verlichting


 Overige Produkten


 Accessoires 


 Diensten


 NetcamViewer Live Webcam Hosting


 Weergave beelden netwerkcamera


 Opruiming


 Discontinued Products 
Achtergrond informatie
 Technische informatie
 Toepassingen
 Overig
Informatie
 Contact
 Disclaimer en copyright
 Algemene voorwaarden
 Neem contact op
 Bestellen
 Verzendwijze
 Betalen
 Levering
 Service & Support
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sittyweb Internet Solutions
1. Toepasselijkheid
1.1 WebcamCenter.nl is een initiatief van Sittyweb Internet Solutions.Derhalve zijn op WebcamCenter.nl de Algemene Voorwaarden van Sittyweb Internet Solutions van toepassing.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sittyweb Internet Solutions en op alle met Sittyweb Internet Solutions aangegane overeenkomsten.
1.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.5 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Sittyweb Internet Solutions is ingestemd.
1.6 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sittyweb Internet Solutions in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Sittyweb Internet Solutions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Sittyweb Internet Solutions en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.9 Sittyweb Internet Solutions is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiŽle Kopers tot het doen van een aanbod. Sittyweb Internet Solutions is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiŽle Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in ťťn van de volgende omstandigheden:
 • de potentiŽle Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
 • de potentiŽle Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geŽigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Sittyweb Internet Solutions via elektronische weg is verzonden en door Sittyweb Internet Solutions is ontvangen.
 • 2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
  2.5 Koper en Sittyweb Internet Solutions komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische commucatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Sittyweb Internet Solutions zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
  2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sittyweb Internet Solutions garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
  3. Prijzen
  3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW.
  3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Dit wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
  3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Sittyweb Internet Solutions in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sittyweb Internet Solutions worden gecorrigeerd.
  3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld en wordt op de factuur kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.
  4. Betaling
  4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • Rembours, direct aan de postbode.
 • Per overboeking vooraf.
 • Sittyweb Internet Solutions kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
  4.2 In het geval door Sittyweb Internet Solutions een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
  4.3 Bij niet betalen Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
  4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Sittyweb Internet Solutions. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
  4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Sittyweb Internet Solutions bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.
  5. Levering en leveringstijd
  5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Sittyweb Internet Solutions ernaar om de bestelling binnen 2 weken op bijbehorend adres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Sittyweb Internet Solutions kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.
  5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
  5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.
  6. Ruilen
  6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. In geval van defect bij aankomst dient de Koper dit onverwijld te melden aan Sittyweb Internet Solutions.
  6.2 De Koper kan het artikel ruilen binnen 5 werkdagen.
  7. Eigendomsvoorbehoud
  7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Sittyweb Internet Solutions is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
  7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
  8. Garantie en aansprakelijkheid
     
  8.1 Voor door Sittyweb Internet Solutions geleverde producten geldt een garantietermijn van tenminste 1 jaar.
  8.1 Primair gelden de garantievoorwaarden en garantietermijn van de Fabrikant van het betreffende producten, met dien verstande dat Sittyweb Internet Solutions zich houdt aan artikel 8.1.
  8.2 Sittyweb Internet Solutions is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sittyweb Internet Solutions. Sittyweb Internet Solutions is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  8.3 Indien Sittyweb Internet Solutions, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
  8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Sittyweb Internet Solutions aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Sittyweb Internet Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
  8.6 De Koper is gehouden Sittyweb Internet Solutions te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Sittyweb Internet Solutions mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
  8.7 Het is mogelijk dat Sittyweb Internet Solutions op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Sittyweb Internet Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
  8.8 Sittyweb Internet Solutions neemt gegevens over uit databestanden van de betreffende leveranciers. Sittyweb Internet Solutions isniet verantwoordelijk voor de juistheid van deze bestanden. Oorspronkelijke databestanden zijn veelal te vinden op de website van de betreffende leverancier.
  8.9 Uitsluiting van garantie:
    a gevolgschade alle gevolgschade is uitgesloten, inbegrepen gevolgschade die voortkomt uit herstelwerkzaamheden, waaronder, zonder dat dit een limitatieve opsomming is, bedrijfsstoornis, stagnatie, ontruimingskosten, schade aan andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord;
    b natuurrampen, oorlogen, opstand alle schade is uitgesloten die is ontstaan door of in verband met natuurrampen, oorlogen, opstand en dergelijke;
    c wijziging atmosferische omstandigheden; contaminatie alle schade is uitgesloten die is ontstaan als gevolg van of in verband met tijdens de garantieperiode gewijzigde atmosferische omstandigheden, alsmede als gevolg van of in verband met langdurige contaminatie met bouwproducten zoals kalk, cement, oplosmiddel, stof, veroorzaakt door openbaar vervoer en dergelijke;
    d gebrekkige of onoordeelkundige handelingen alle schade is uitgesloten als gevolg van of in verband met gebrekkige en/of onoordeelkundige en/of onvoldoende handelingen op het gebied van: ∑ reiniging en onderhoud; ∑ transport en opslag; ∑ montage; ∑ mechanische belasting; ∑ aanlevering;
  8.10 Indien tijdens montage c.q. installatie van de producten wordt geconstateerd dat de zaken niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dient montage c.q. installatie onmiddellijk gestaakt te worden en dienen de betreffende tekortkomingen onverwijld schriftelijk gemeld te worden aan opdrachtnemer.
     
  9. Overmacht
  9.1 In geval van overmacht is Sittyweb Internet Solutions niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
  10. Intellectuele eigendom
  10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Sittyweb Internet Solutions, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
  10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.
  10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sittyweb Internet Solutions, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het product zelf.
  11. Persoonsgegevens
  11.1 Sittyweb Internet Solutions zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
  11.2 Sittyweb Internet Solutions neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
  12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Sittyweb Internet Solutions of overeenkomsten gesloten met Sittyweb Internet Solutions worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
  13 Diversen
  13.1 Sittyweb Internet Solutions is een handelsnaam van Arkasis B.V. en is gevestigd te Sittard, Markt 18, 6131EK en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 14070204. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Sittyweb Internet Solutions, Markt 18, 6131 EK Sittard of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
  13.2 Binnen 3 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door Sittyweb Internet Solutions.

  Ga verder
  Winkelwagen
  is leeg...
  Nieuwe Artikelen
  - EXT WAR AXIS P1377-LE
  - EXT WAR AXIS P1377-LE
  Ä57,00
  Support
  Helpdesk voor klanten
  FAQ
  (Veel Gestelde Vragen)
  RMA
  (Aanvraag Retourzending)
  Kortingscoupon FAQ
  Fabrikanten
  Demo-Camera's
  Onze Demo-Camera's
  (account vereist) 

  Copyright © 2018 Arkasis B.V. | Privacy Verklaring